homeride 27 & 28 juni 2020
kinderfonds

Log in

Al 595.216 Euro gedoneerd!
Teams: 36

Reglement HomeRun 2019

HomeRun is een ultieme, sportieve uitdaging en belevenis waarbij veilig met elkaar de finish halen voorop staat. Om van HomeRun een veilig evenement te maken, verklaart iedere deelnemer zich akkoord met het onderstaande reglement. Het niet naleven van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben.

Reglement HomeRun 2019

1. Wie kan deelnemen? 

 • Iedereen die in actie wil komen voor zieke kinderen en hun ouders, is van harte welkom om in teamverband deel te nemen aan HomeRun.
 • Lopers tussen de 12 en 16 jaar mogen alleen meedoen na schriftelijke toestemming van ouders/voogd en onder verantwoordelijkheid en begeleiding van hun ouders/voogd of door hen aangewezen begeleiders.
 • De begeleider overhandigt bij de start de medische verklaring met daarin de toestemming van ouders/voogd tot deelname van hun kind.
 • Deelnemers vergewissen zich ervan dat er geen medische bezwaren zijn voor deelname. De organisatie adviseert iedere deelnemer zich (sport-)medisch te laten keuren.
 • Deelnemers dienen de door de organisatie verstrekte gezondheidsverklaring in te vullen en voorafgaand aan de start bij de organisatie in te leveren. De beantwoording van de vragen kan reden zijn voor overleg met arts op startlocatie en eventueel uitsluiting tot deelname.

2. De teams 

 • Vanuit veiligheidsoverweging kunnen er - in het weekend van 22 en 23 juni 2019 – in totaal maximaal 100 teams deelnemen aan HomeRide én HomeRun.
 • Een HomeRun team bestaat uit 10 lopers.
 • We adviseren om naast de lopers 5 begeleiders te organiseren. De begeleiders kunnen zowel op de fiets als per auto worden ingezet.
 • Het is niet toegestaan om je als individu toe te voegen aan een reeds ingeschreven team welke je niet kent.
 • Er is geen maximum aantal deelnemers voor de andere begeleidende teamfuncties, denk aan chauffeurs, masseurs, verzorgers, fondsenwervers.
 • Ieder team heeft minstens 1 teamcaptain die voor de organisatie van HomeRun te allen tijde aanspreekpunt is.
 • Lopers lopen de tocht in estafettevorm. Voor de veiligheid wordt geadviseerd om in het 'wisselschema' van de lopers rekening te houden met de aangegeven wisselpunten.
 • Tijdens de hele route is continu minimaal 1 loper actief mét minimaal 1 begeleider op de fiets.
 • Bij de start en de finish is het wenselijk, maar niet verplicht, om met het volledige team aanwezig te zijn.
 • Er zijn voor elk team bij de start, finish en de checkpoints parkeerplaatsen gereserveerd voor de volgauto’s of bussen. Het totaal aantal gereserveerde meters bedraagt maximaal 18 meter per team.

3. Inschrijving

 • Inschrijven kan tot vrijdag 24 mei 2019 of tot het maximum aantal teams is bereikt (artikel 2).
 • Toewijzing van starttickets geschiedt op chronologische volgorde van inschrijving.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om hier in uitzonderlijke gevallen van af te wijken.
 • Indien ingeschreven teams of individuele deelnemers niet meedoen, zich voor het evenement afmelden of om welke reden dan ook gediskwalificeerd worden, wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Een deelnemer kan zich wel door een ander laten vervangen, mits dit uiterlijk 7 juni 2019 wordt doorgegeven en door de organisatie is goedgekeurd. 
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 75 per loper. Lopers ontvangen hiervoor o.a. het HomeRun shirt, maaltijden en extra versnaperingen onderweg.
 • Het inschrijfgeld voor begeleiders bedraagt € 25 per persoon. Dit is ten behoeve van maaltijden en extra versnaperingen onderweg. Begeleiders die niet vooraf zijn ingeschreven kunnen niet ter plekke een maaltijd en/of dranken bestellen, ook niet tegen betaling. Om te voorkomen dat voorraden vroegtijdig op zijn, is hierop geen uitzondering mogelijk.
 • Voorwaarde om definitief deel te kunnen nemen aan HomeRun is het werven van minimaal € 7.000 aan sponsorgelden per team. Deze gelden worden rechtstreeks gestort - via de actiepagina - op de rekening van het Ronald McDonald Kinderfonds en dienen uiterlijk vrijdag 21 juni 2019 18.00 uur op het teamprofiel te zijn bijgeschreven.

4. Bestemming sponsorgelden

 • De opbrengst van HomeRun komt ten goede aan het Ronald McDonald Kinderfonds. Met de opbrengst zorgt het Ronald McDonald Kinderfonds ervoor dat ouders in een Ronald McDonald Huis kunnen logeren, dicht bij hun ernstig zieke kind. Dankzij de Ronald McDonald Huiskamers kunnen gezinnen ontspannen in een huiselijke omgeving in het ziekenhuis. Door de vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds is het voor gezinnen met een zorgintensief kind mogelijk om onbeperkt vakantie te vieren. 
 • Het Ronald McDonald Kinderfonds zal voor elk deelnemend team, dat voor een specifiek Ronald McDonald Huis (en bij inschrijving aangegeven) loopt, de geworven donaties in zijn geheel oormerken voor het betreffende Ronald McDonald Huis.
 • Het Ronald McDonald Kinderfonds streeft ernaar de kosten voor het evenement zo laag mogelijk te houden. Dat doen we door veel met vrijwilligers te werken en door zoveel mogelijk te laten sponsoren door het bedrijfsleven, zowel in natura als in geld. Het is echter onontkoombaar dat er kosten gemaakt worden om een veilig en groots hardloopevenement neer te zetten. Voor die veilige en professionele organisatie werkt het Ronald McDonald Kinderfonds samen met partners House of Sports en Radiante Sport, die ieder op hun eigen discipline uitgebreide expertise en ervaring hebben met omvangrijke (fondsenwervende) evenementen. Ook zij hebben de opdracht de kosten zo laag mogelijk te houden door veel met stagiairs en vrijwilligers te werken en door op zoek te gaan naar sponsors in natura. 
 • De exacte kosten voor HomeRun, net als de opbrengst, wordt gecommuniceerd in het openbare jaarverslag van het Ronald McDonald Kinderfonds.
 • De opbrengst die tijdens HomeRun wordt gecommuniceerd is de bruto-opbrengst, oftewel het geld dat de deelnemers bij elkaar hebben gebracht.

5. Route 

 • De organisatie tracht de route op 240 km te houden. Afwijking is bij onverwachte situaties niet uitgesloten.
 • De conceptroute wordt z.s.m. gedeeld met de deelnemers, ten behoeve van de voorbereiding.
 • De definitieve route wordt niet eerder dan zaterdag 22 juni 2019 vastgesteld. Dit i.v.m. met bijvoorbeeld onverwachte wegwerkzaamheden.
 • De route wordt niet op een afgesloten parcours gelopen: deelnemers en begeleiders dienen zich strikt aan de verkeersregels te houden.
 • Ieder team ontvangt bij de start een tool t.b.v. navigatie tijdens de route.

6. Veiligheid

 • Tijdens de schemerperiode en gedurende de nacht is goede verlichting voor zowel de loper als fietser verplicht.
 • Alle verkeersregels zijn van toepassing.
 • Het meerijden op lage snelheid van volgauto's op fietspaden of ernaast gelegen wegen is verboden. Tussen de checkpoints en de rustpunten zijn er voldoende mogelijkheden voor begeleiders om op parkeerplaatsen de lopers op te wachten. 
 • Verzorging voor de lopers dient te geschieden op de toegewezen locaties of algemene parkeerplaatsen en mag het overige verkeer niet hinderen.
 • Verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt bij de deelnemers. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen.

7. Gedragsregels

 • Deelnemers respecteren elkaar, vrijwilligers en organisatie, overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • Deelnemers moeten de aanwijzingen van de politie en de organisatie te allen tijde opvolgen.
 • Deelnemers wordt dringend verzocht afval niet op straat te gooien. De organisatie zorgt voor afvalpunten op de startlocatie, checkpoints en de finishlocatie.
 • Deelnemers (lopers en begeleiders) kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en/of de organisatie van verdere deelname worden uitgesloten. 

8. Aansprakelijkheid 

 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk en verzekerd voor schade aangebracht aan zichzelf, derden, diefstal en materiele zaken. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van deelnemers en overige bezoekers.
 • Deelname geschiedt op eigen risico. Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname.
 • Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisatie voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisatie ter zake van die schade uitkeert.
 • Indien organisatie, ondanks dat vastgesteld is dat hij niet aansprakelijk is toch besluit deelnemer uit coulance schade te vergoeden, kan dit niet worden gezien als erkenning van aansprakelijkheid /verantwoordelijkheid. 
 • Deelnemer vrijwaart organisatie voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement.
 • Sponsors van het evenement en de gemeenten waarin het evenement plaatsvindt zijn op dezelfde voet als organisatie uitgesloten van aansprakelijkheid.
 • Geschillen tussen organisatie en deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van de beide partijen verklaart dat dit het geval is. Tenzij anders wordt overeengekomen, komen de kosten voor arbitrage voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

9. Overige regels deelname

 • De organisatie is gerechtigd het evenement af te gelasten, op te schorten of voortijdig te beëindigen indien zij het niet langer verantwoord acht dit door te laten gaan (bijvoorbeeld door extreme weersomstandigheden, terreurdreiging). Gedoneerde gelden en gemaakte kosten kunnen in dit geval niet worden teruggevorderd (artikel 6:75 BW).
 • Iedere deelnemer ontvangt automatisch digitale nieuwsbrieven van HomeRun en, indien daarvoor aangemeld, van het Ronald McDonald Kinderfonds.
 • Het Ronald McDonald Kinderfonds deelt de gegevens van de deelnemers, die zich voor een specifiek Ronald McDonald Huis inzetten, met het management van dit bewuste Huis zodat zij in staat is om contact op te nemen met deelnemers.
 • Een belangrijk onderdeel van de identiteit en sponsoring van het evenement is de gelijkheid in kleding. De deelnemers verplichten zich om bij de start het HomeRun shirt te dragen.
 • Deelnemers gaan akkoord met kosteloos gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie.